Iepriekš īstenoto projektu rezultāti pārsniedza plānoto energoefektivitātes ieguvuma līmeni, un ir iespējams sasniegt vēl augstākus rezultātus. Šie rezultāti ir sasniedzami piedāvājot ESCO (Energy Service Company – ESCO) profesionāļu pakalpojumus ilgtermiņā. Tas ir principiāli jauns ēku siltināšanas projektu vadības un finanšu vadības veids piedāvājot paralēli ilgtermiņa energokontroles pakalpojumus. Bez tam Projektu Konsultantu Grupa, SIA ir Transparense projekta dalībniece (saraksts), kas ir apņēmusies siltināt un renovēt ēkas ievērojot EPC (Energy Performance Contracting – EPC) principus:
EPC Rīcības kodekss sastāv no pamatprincipiem, kuri nodrošinātu caurspīdīgus un augstas kvalitātes Eiropas valstu EPC tirgus veidošanos.
Principos lietotais termins „ietaupījumi” nozīmē enerģijas ietaupījumu un/vai saistītie finanšu ietaupījumi.

 • EPC sniedzēji piegādā ekonomiski efektīvus ietaupījumus.
 • EPC sniedzēji nodrošina veikto darbu garantiju. EPC sniedzējs uzņemas līgumā noteiktos projekta izpildes riska faktorus visā līguma termiņa laikā.
 • Ietaupījumus garantē EPC sniedzējs.
 • EPC sniedzējs atbalsta ilgtermiņa energovadības pielietošanu.
 • Attiecības starp EPC sniedzēju un klientu ir ilgtermiņa, godīgas un caurspīdīgas
 • Visi EPC projekta posmi tiek veikti likumīgi un godīgi

EPC sniedzējs atbalsta klientu projekta finansēšanā.

ENERGY DATA piedāvā pakalpojums atbilstoši EPC Rīcības kodeksa pamatprincipiem:
Uzņēmums piedāvā sekojošus pakalpojumus:
Veikt patstāvīgu ēkas energoresursu patēriņa monitoringu 20 gadu garumā.

 • Ieviešot precīzu energoefektivitātes monitoringu, iespējams sasniegt atsevišķus būtiskus rezultātus:
  • Noteikt vājās vietas ēkas energopatēriņa jomā (būvkonstrukciju siltināšana, jaunu tehnoloģiju ieviešana). Pastāvīgi apkopot (on-line režīmā) un sagatavot informāciju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu izstrādei;
  • Izstrādāt energoresursu padeves algoritmu ikdienā, atbilstoši iedzīvotāju ikdienas paradumiem. Veikt iedzīvotāju izglītošanu energotaupības jomā;
  • Sagatavot un īstenot optimālāko energoefektivitātes pasākumu Projektu ēkai;
  • Dot iespēju klientam pelnīt dalot finansiālā ieguvuma peļņu no ekonomijas procentuāli atbilstoši EPC līguma nosacījumiem;
 • Vadīt ēku siltināšanas projektu piesaistot ERAF (vai citu – piemēram KPFI) un ERAB finansējumu;

Energy_Data_shema-2

 

1. solis. Iedzīvotāji veic maksājumu atbilstoši noslēgtajam EPC+ (Energy Savings Performance Contract) līgumam savam apsaimniekotājam
2. solis. Apsaimniekotājs veic maksājumu energoresursu piegādātājam
3. solis. Apsaimniekotājs samaksā ESCO (Energy Service Company) uzņēmumam Bāzes likmi, kas atrunāta EPC+ līgumā
4. solis. ESCO uzņēmums veic kredīta maksājumu
5. solis. ESCO uzņēmums saskaņā ar EPC+ līgumu samaksā apsaimniekotājam par menedžmenta pakalpojumiem (ne vairāk par 3% no bāzes likmes)
6. solis. Saskaņā ar EPC+ līgumu, mājai tiek atskaitīta 5% peļņa no iegūtās energoefektivitātes speciālam uzkrājumam nākotnes energoefektivitātes pasākumu finansēšanai
7. solis. Tiek izstrādāts ikgadējais ēkas energoresursu taupības attīstības plāns un ēkas iedzīvotājiem tiek piedāvāti papildus iespējamie energoefektivitātes pasākumi:

 1. Saules kolektoru un saules bateriju uzstādīšana
 2. Ventilācijas rekuperācijas iekārtu uzstādīšana
 3. Biogāzu koģenerācija

Šie pamatprincipi var tikt ievērota arī, ja kādu no soļiem veic kāds cits no iesaistītajiem dalībniekiem.
Piemēram:

 1. ESCO uzņēmums pats uzņemas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas funkciju;
 2. ESCO uzņēmums nemaksā par 5.soli, bet paši uzņemas šo funkciju
 3. ESCO uzņēmums var izrakstīt atsevišķu rēķinu par Bāzes likmi katram iedzīvotājam, tādā gadījumā 2.solis ir ESCO uzņēmuma atbildība
 4. 6.solis var nebūt. Tas samazina Bāzes likmes maksājumu

Šīs funkcijas tiek atsevišķi atrunātas EPC+ līgumā katrai daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai atsevišķi. Šādus principus var ievērot arī slēdzot EPC+ līgumus ar ražošanas ēku īpašniekiem vai administratīvo ēku īpašniekiem un / vai pārvaldītājiem.